Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

www.kompetencefonde.dk

Kompetencefonde.dk er en digital indgang til arbejdsgivere og medarbejdere, der er knyttet til disse arbejdsgiverforeninger:

  • Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Butik, Kontor og Lager, Reklame og Forlag, eller IT)
  • DI (Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service samt Landsdækkende butiksoverenskomst)
  • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
  • Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

www.ikuf.dk

Hvis du er omfattet af Industriens overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst, kan du få tilskud til kurset hos IKUF.

www.tmkf.dk 

Hvis du er omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten eller Orgeloverenskomsten, kan du få tilskud til kurset hos TMKF.

www.grafiske-kompetencefonde.dk

Hvis du er omfattet af den grafiske overenskomst, funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat eller digitalprint- og serigrafoverenskomsten, kan du få tilskud hos De grafiske kompetenceudviklingsfonde.

Det statslige område

Alle ansatte, der er dækket af overenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg - det er langt de fleste - har mulighed for at modtage støtte fra Kompetencefonden.

Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten. På den måde er Kompetencefonden med til at gøre statens medarbejdere dygtigere. Fondens midler supplerer arbejdspladsernes egne udgifter til kompetenceudvikling og bliver fordelt ud på den enkelte arbejdsplads via ministerierne, derfor skal I søge via jeres arbejdsplads.

Midlerne kan for eksempel bruges til betaling af kursusafgifter, vikarudgifter, undervisningsmaterialer og honorarer for eksterne undervisere. Midlerne kan dog ikke anvendes til løn til medarbejdere, der deltager i kompetenceudviklingsaktiviteter. Samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads skal være enige om hvilke kompetenceudviklingsudgifter, der skal støttes af fondens midler.

Kontakt din arbejdsgiver eller din fagforening for yderligere information. Læs desuden mere om Den statslige kompetencefond

 

Det kommunale område

På det kommunale område er der Den Kommunale Kompetencefond, der omfatter alle ansatte inden for de deltagende organisationers forhandlingsområder. Midlerne man kan søge, skal fortrinsvis anvendes til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere, og der skal være kommunal medfinansiering ift. ansøgningen. Der kan gives støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), hvis de ligger indenfor fondens formål og parterne er enige.  

 

Kontakt din arbejdsgiver på din arbejdsplads eller din fagforening for yderligere information.

Tandklinikområdet

For at styrke tandlægeklinikkernes konkurrence- og omstillingsevne, er det vigtigt med en veluddannet medarbejderstab, både hvad angår faglige, almene og personlige kvalifikationer.

Når en klinikassistent har 6 måneders anciennitet, opnås der ret til 2 dages efteruddannelse ifølge overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat. Ubrugte uddannelsesdage kan efter aftale overføres/opspares til de efterfølgende år, eventuelt til brug for længerevarende uddannelse.

Uddannelsesplanlægning bør ske i et samarbejde mellem ledelse og medarbejder og tilrettelægges ud fra den enkelte tandlægekliniks medarbejderstab og situation.